Click on the attribute in the table to view data on it

类别19/20修改18/19
生产2,105+160 (+8.22%)1,945
期初库存量269+16 (+6.32%)253
在交易年度进口226-43 (-15.98%)269
进口276+121 (+78.06%)155
从美国交易年度进口---
总供应2,650+297 (+12.62%)2,353
在市场年度出口5+3 (+150.00%)2
出口5-1 (-16.66%)6
国内消费2,383+305 (+14.67%)2,078
FSI消费1,818+190 (+11.67%)1,628
饲料国内消费565+65 (+13.00%)500
总分配2,650+297 (+12.62%)2,353
结算库存262-7 (-2.60%)269
收获面积948+121 (+14.63%)827

南亚’s 大麦 总分配: 2,650 thd. mt in 19/20MY.

南亚’s 大麦 总分配: +297 (+12.62%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.

19/20市场年度主要国家总分配变化:

  • - 印度’s 总分配: +94 (+4.35%) thd. mt to 2,250 thd. mt
  • - 阿富汗’s 总分配: +200 (+289.85%) thd. mt to 269 thd. mt
  • - 巴基斯坦’s 总分配: +3 (+3.52%) thd. mt to 88 thd. mt
  • - 尼泊尔。总分配 预测不变
  • - 孟加拉国。总分配 预测不变

Click on the country in the table to view data on it

国家 19/20 修改 18/19
印度2,250+94 (+4.35%)2,156
阿富汗269+200 (+289.85%)69
巴基斯坦88+3 (+3.52%)85
尼泊尔300 (0.0%)30
孟加拉国70 (0.0%)7
不丹60 (0.0%)6

AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标